《蒹葭》原文翻译赏析_拼音版_出自佚名 - 开远古诗词教育网

《蒹葭》

作者:佚名 朝代:先秦
《蒹葭》原文

《蒹葭》 佚名

先秦   佚名

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。《蒹葭》佚名 拼音读音参考

jiān jiā

蒹葭


jiān jiā cāng cāng, bái lù wèi shuāng.

蒹葭苍苍,白露为霜。

suǒ wèi yī rén, zài shuǐ yī fāng.

所谓伊人,在水一方。

sù huí cóng zhī, dào zǔ qiě zhǎng.

溯洄从之,道阻且长。

sù yóu cóng zhī, wǎn zài shuǐ zhōng yāng.

溯游从之,宛在水中央。

jiān jiā qī qī, bái lù wèi xī.

蒹葭萋萋,白露未晞。

suǒ wèi yī rén, zài shuǐ zhī méi.

所谓伊人,在水之湄。

sù huí cóng zhī, dào zǔ qiě jī.

溯洄从之,道阻且跻。

sù yóu cóng zhī, wǎn zài shuǐ zhōng chí.

溯游从之,宛在水中坻。

jiān jiā cǎi cǎi, bái lù wèi yǐ.

蒹葭采采,白露未已。

suǒ wèi yī rén, zài shuǐ zhī sì.

所谓伊人,在水之涘。

sù huí cóng zhī, dào zǔ qiě yòu.

溯洄从之,道阻且右。

sù yóu cóng zhī, wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ.

溯游从之,宛在水中沚。

《蒹葭》佚名 古诗翻译及注释

翻译

河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。 意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。 顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。 意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。 顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。 意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。 顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。


注释

1.蒹(jiān):没长穗的芦苇。葭(jiā):初生的芦苇。苍苍:鲜明、茂盛貌。下文“萋萋”、“采采”义同。

2.苍苍: 茂盛的样子 3.为:凝结成。

4.所谓:所说的,此指所怀念的。

5.伊人:那个人,指所思慕的对象。

6.一方:那一边。

7.溯洄:逆流而上。下文“溯游”指顺流而下。一说“洄”指弯曲的水道,“游”指直流的水道。

8.从:追寻。

9.阻:险阻,(道路)难走。

10.宛:宛然,好像。

11.晞(xī):干。

12.湄:水和草交接的地方,也就是岸边。

13.跻(jī):水中高地。

14.坻(chí):水中的沙滩

15.涘(sì):水边。

16.右:迂回曲折。

17.沚(zhǐ):水中的沙滩。


《蒹葭》佚名 古诗翻译及注释二

翻译

大片的芦苇青苍苍,清晨的露水变成霜。我所怀念的心上人啊。就站在对岸河边上。逆流而上去追寻她(他),追随她(他)的道路险阻又漫长。顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在河水中央。

芦苇凄清一大片,清晨露水尚未晒干。我那魂牵梦绕的人啊,她(他)就在河水对岸。逆流而上去追寻她(他),那道路坎坷又艰难。顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在水中小洲。

河畔芦苇繁茂连绵,清晨露滴尚未被蒸发完毕。我那苦苦追求的人啊,她(他)就在河岸一边。逆流而上去追寻她(他),那道路弯曲又艰险。顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在水中的沙滩。


注释

选自《诗经·秦风》。《蒹葭》佚名 古诗(jiān jiā):芦荻,芦苇。蒹,没有长穗的芦苇。葭,初生的芦苇。

苍苍:茂盛的样子。下文“萋萋”“采采”义同。

为:凝结成

所谓:所说,这里指所怀念的。

伊人:那个人。

在水一方:在河的另一边。

溯洄(sù huí)从之:意思是沿着河道向上游去寻找她。溯洄:逆流而上。从,追,追求。

阻:险阻,难走。

溯游:顺流而涉。游,通“流”,指直流。

宛:仿佛。

萋萋:茂盛的样子,文中指芦苇长的茂盛。人教版为“萋萋”,苏教版为“凄凄”。

晞(xī):晒干。

湄(méi):水和草交接之处,指岸边。

跻(jī):升高,这里形容道路又陡又高。

坻(chí):水中的小洲或高地。

采采:茂盛的样子。

已:止,这里的意思是“干“,变干。

涘(sì):水边。

右:迂回曲折。

沚(zhǐ):水中的小块陆地。


《蒹葭》佚名 古诗意境

诗的象征,不是某词某句用了象征辞格或手法,而是意境的整体象征。“在水一方”,可望难即是人生常有的境遇,“溯徊从之,道阻且长”的困境和“溯游从之,宛在水中央”的幻境,也是人生常有的境遇;人们可能经常受到从追求的兴奋。到受阻的烦恼、再到失落的惆怅这一完整情感流的洗礼,更可能常常受到逆流奋战多痛苦或顺流而下空欢喜的情感冲击;读者可以从这里联想到爱情的境遇和唤起爱情的体验,也可以从这里联想到理想、事业、前途诸多方面的境遇和唤起诸多方面的人生体验。意境的整体象征,使嫌夜)真正具有了难以穷尽的人生哲理意味。王国维曾将这首诗与晏殊的〔蝶恋花〕“昨夜西风调碧树,独上高楼,望尽天涯路”相提并论,认为它二“最得风人情致”,这显然是着眼于它的意境的人生象征意蕴。


事实的虚化、意象的空灵和意境的整体象征,是一个问题的三个层面。从事实虚化到意象空灵,再到整体象征,这大致上就是象征性诗歌意境的建构过程。


《蒹葭》佚名 古诗赏析二

如果把诗中的“伊人”认定为情人、恋人,那么,这首诗就是表现了抒情主人公对美好爱情的执著追求和追求不得的惆怅心情。精神是可贵的,感情是真挚的,但结果是渺茫的,处境是可悲的。


然而这首诗最有价值意义、最令人共鸣的东西,不是抒情主人公的追求和失落,而是他所创造的“在水一方”可望难即这一具有普遍意义的艺术意境。好诗都能创造意境。意境是一种格局、一种结构,它具有含容一切具备相似格局、类同结构的异质事物的性能。“在水一方”的结构是:追寻者——河水——伊人。由于诗中的“伊人”没有具体所指,而河水的意义又在于阻隔,所以凡世间一切因受阻而难以达到的种种追求,都可以在这里发生同构共振和同情共鸣。


由此看来,不妨把《《蒹葭》佚名 古诗》的诗意理解为一种象征,把“在水一方”看作是表达社会人生中一切可望难即情境的一个艺术范型。这里的“伊人”,可以是贤才、友人、情人,可以是功业、理想、前途,甚至可以是福地、圣境、仙界;这里的“河水”,可以是高山、深堑,可以是宗法、礼教,也可以是现实人生中可能遇到的其他任何障碍。只要有追求、有阻隔、有失落,就都是它的再现和表现天地。如此说来,古人把《蒹葭》佚名 古诗解为劝人遵循周礼、招贤、怀人,今人把它视作爱情诗,乃至有人把它看作是上古之人的水神祭祖仪式,恐怕都有一定道理,似不宜固执其一而否决其他,因为它们都包蕴在“在水一方”的象征意义之中。


自然,当我们处在与“在水一方”类似的境遇时,应当欣赏的是它的锐意追求,而不是它的悲观失望。这首诗以水、芦苇、霜、露等意象营造了一种朦胧、清新又神秘的意境。早晨的薄雾笼罩着一切,晶莹的露珠已凝成冰霜。一位羞涩的少女缓缓而行。诗中水的意象正代表了女性,体现出女性的美,而薄薄的雾就像是少女蒙上的纱。她一会出现在水边,一会又出现在水之洲。寻找不到,急切而又无奈的心情正如蚂蚁爬一般痒,又如刀绞一般痛。就像我们常说的“距离产生美感”,这种美感因距离变得朦胧,模糊,不清晰。主人公和伊人的身份、面目、空间位置都是模糊的,给人以雾里看花、若隐若现、朦胧缥缈之感。《蒹葭》佚名 古诗、白露、伊人、秋水,越发显得难以捉摸,构成了一幅朦胧淡雅的水彩画。诗的每章开头都采用了赋中见兴的笔法。通过对眼前真景的描写与赞叹,绘画出一个空灵缥缈的意境,笼罩全篇。诗人抓住秋色独有的特征,不惜用浓墨重彩反复进行描绘、渲染深秋空寂悲凉的氛围,以抒写诗人怅然若失而又热烈企慕的心境。诗每章的头两句都是以秋景起兴,引出正文。它既点明了季节与时间,又渲染了蒹苍露白的凄清气氛,烘托了人物怅惘的心情,达到了寓情于景、情景交融的艺术境地。“《蒹葭》佚名 古诗”、“水”和“伊人”的形象交相辉映,浑然一体,用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。开头写秋天水边芦苇丛生的景象,这正是“托象以明义”,具有“起情”的作用。因为芦苇丛生,又在天光水色的映照之下,必然会呈现出一种迷茫的境界,这就从一个侧面显示了诗的主人公心中的那个“朦胧的爱”的境界。王夫之《姜斋诗话》说:“关情者景,自与情相为珀芥也。情景虽有在心在物之分。而景生情,情生景,哀乐之触,荣悴之迎,互藏其宅”,《《蒹葭》佚名 古诗》这首诗就是把暮秋特有景色与人物委婉惆怅的相思感情浇铸在一起,从而渲染了全诗的气氛,创造了一个扑朔迷离、情景交融的意境,正是“一切景语皆情语”的体现。总之,《《蒹葭》佚名 古诗》诗的丰富美感,不论是从欣赏的角度,还是从创作的角度,颇值得我们重视和予以认真探讨。


《蒹葭》佚名 古诗赏析

东周时的秦地大致相当于今天的陕西大部及甘肃东部。其地“迫近戎狄”,这样的环境迫使秦人“修习战备,高尚气力”(《汉书·地理志》),而他们的情感也是激昂粗豪的。保存在《秦风》里的十首诗也多写征战猎伐、痛悼讽劝一类的事,似《《蒹葭》佚名 古诗》、《晨风》这种凄婉缠绵的情致却更像郑卫之音的风格。

诗中“白露为霜”给读者传达出节序已是深秋了,而天才破晓,因为芦苇叶片上还存留着夜间露水凝成的霜花。就在这样一个深秋的凌晨,诗人来到河边,为的是追寻那思慕的人儿,而出现在眼前的是弥望的茫茫芦苇丛,呈出冷寂与落寞,诗人所苦苦期盼的人儿在哪里呢?只知道在河水的另外一边。但这是一个确定性的存在吗?从下文看,并非如此。是诗人根本就不明伊人的居处,还是伊人像“东游江北岸,夕宿潇湘沚”的“南国佳人”(曹植《杂诗七首》之四)一样迁徙无定,也无从知晓。这种也许是毫无希望但却充满诱惑的追寻在诗人脚下和笔下展开。把“溯洄”、“溯游”理解成逆流而上和顺流而下或者沿着弯曲的水道和沿着直流的水道,都不会影响到对诗意的理解。在白居易《长恨歌)中,杨贵妃消殒马嵬坡后,玄宗孤灯独守,寒衾难眠,通过道士鸿都客“上穷碧落下黄泉”的寻找,仍是“两处茫茫皆不见”,但终究在“虚无缥缈”的海外仙山上找到了已成仙的杨贵妃,相约重逢于七夕。而《《蒹葭》佚名 古诗》中,诗人一番艰劳的上下追寻后,伊人仿佛在河水中央,周围流淌着波光,依旧无法接近。《周南·汉广》中诗人也因为汉水太宽无法横渡而不能求得“游女”,陈启源说:“夫说(悦)之必求之,然惟可见而不可求,则慕说益至。”(《毛诗稽古编·附录》)“可见而不可求”,可望而不可即,加深着渴慕的程度。诗中“宛”字表明伊人的身影是隐约缥缈的,或许根本上就是诗人痴迷心境下生出的幻觉。以下两章只是对首章文字略加改动而成,这种仅对文字略加改动的重章叠唱是《诗经》中常用的手法。具体到此诗,这种改动都是在韵脚上——首章“苍、霜、方、长、央”属阳部韵,次章“凄、唏、湄、跻、坻”属脂微合韵,三章“采、已、涣、右、浊”属之部韵——如此而形成各章内部韵律协和而各章之间韵律参差的效果,给人的感觉是:变化之中又包涵了稳定。同时,这种改动也造成了语义的往复推进。如“白露为霜”、“白露未晞”、“白露未已”——夜间的露水凝成霜花,霜花因气温升高而融为露水,露水在阳光照射下蒸发——表明了时间的延续。

此诗曾被认为是用来讥刺秦襄公不能用周礼来巩固他的国家(《毛诗序》、郑笺),或惋惜招引隐居的贤士而不可得(姚际恒《诗经通论》、方玉润《诗经原始》)。但跟《诗经》中多数诗内容往往比较具体实在不同,此诗并没有具体的事件与场景,甚至连“伊人”的性别都难以确指。上述两种理解也许当初是有根据的,但这些根据或者没有留存下来,或者不足以服人,因而他们的结论也就让人怀疑了。《诗经》的历代注家往往是求之愈深,却得到失之愈远的相反结果。况且“一切历史都是当代史”(见英国哲学家、历史学家科林伍德《历史观念》),对文本的阐释也具有当代性。现代大多数学者都把它看作是一首爱情诗,先以苍苍的《蒹葭》佚名 古诗起兴,再写男子追求意中人,所追的人在何方?在茂密的《蒹葭》佚名 古诗丛里,似见非见,时隐时现。这首诗用反复重章来表现悬念迭起。“苍苍”、“萋萋”、“采采”近义;白露“未霜”“未晞”、“未已”,内容也差不多。总之,这首诗的重章整齐、浅显,读起来节奏明快、动听。

诗意的空幻虚泛给阐释带来了麻烦,但也因而扩展了其内涵的包容空间。读者触及隐藏在描写对象后面的东西,就感到这首诗中的物象,不只是被诗人拿来单纯地歌咏,其中更蕴育着某些象征的意味。“在水一方”为企慕的象征,钱钟书《管锥编》已申说甚详。“溯洄”、“溯游”、“道阻且长”、“宛在水中央”也不过是反覆追寻与追寻的艰难和渺茫的象征。诗人上下求索,而伊人虽隐约可见却依然遥不可及。《西厢记》中莺莺在普救寺中因母亲的拘系而不能与张生结合,叹惜“隔花阴人远天涯近”,《《蒹葭》佚名 古诗》中的诗人也是同样的感觉罢。

诗人的追寻似乎就要成功了,但终究还是水月镜花。古希腊神话中有一则说坦塔罗斯王因自我吹嘘犯下罪过而遭受惩罚——忍受永远的焦渴和饥饿之苦。他站在大湖中,湖水深及他的下颔,湖岸长着果树,累累果实就悬在他的头顶。可是,当他口渴低头喝水时,湖水便退去;当他腹饥伸手摘果时,树枝便荡开,清泉佳果他始终可望而不可即。目标的切近反而使失败显得更为让人痛苦、惋惜,最让人难以接受的失败是距离成功仅一步之遥的失败。

探索人生深刻体验的作品总在后代得到不断的回应。“《蒹葭》佚名 古诗之思”(省称“葭思”)、“《蒹葭》佚名 古诗伊人”成为旧时书信中怀人的套语。曹植《洛神赋》、李商隐的《无题》诗也是《《蒹葭》佚名 古诗》所表现的主题的回应。而当代台湾通俗小说家琼瑶的一部言情小说就叫做《在水一方》,同名电视剧的主题歌就是以此诗为本改写的。


事实的虚化

一般说来,抒情诗的创作是导发于对具体事物的感触,因而在它的意境中,总可看到一些实实在在的人事场景。然而(蒙蒙)的作者却似乎故意把其中应有的主要人物事件都虚化了。追寻者是 什么人?他为什么而追寻?我们不知道;被追寻的“伊人”是什么 身份?为什么他那么难以得到?我们也不知道;以至于连他们是 男是女也无从确认。特别是“伊人”,音容体貌均无,一会儿在河的上游,一会儿在河的下游,一忽儿在水中央,一忽儿在水边草地,飘忽不定,来去渺茫,简直令人怀疑他是否真有实体存在。无疑,由于追寻者、特别是被追寻者的虚化,使整个追寻人物、追寻事件、追寻内容都变得虚幻愿陇起来;然而也正是由于这事实的虚化、膜犹,诗的意境才显得那么空灵而富有象征意味。作品所表达的情感:追“伊人”的男子在经过了三次的追寻没有追寻到他的“伊人”由此可见所谓的伊人不过是可望而不可即的梦幻与虚境。但是追梦男子并没有放弃,而是为了梦想而上下追寻,不怕艰难险阻。


意象的空灵

实际上,诗中所描述的景象,并非目之所存的现实人事,而是一种心象。这种心象,也不是对曾经阅历过的某件真事的回忆,而是由许多类似事件、类似感受所综合、凝聚、虚化成的一种典型化的心理情境。这种心理情境的最大特点,是不粘不滞、空灵多蕴。“在水一方”,可望难即,就是这种空灵的心理情境的艺术显现。在这里,由于追寻者和被追寻者的虚化,那看来是真景物的河水、道路险阻,乃至逆流、顺流的追寻路线,以及伊人所在的“水中央”等诸种地点,也都成了虚拟的象征性意象。对它们均不可作何时何地、河山何水的深究,否则,伊人既在河的上游又在河的下游就自相矛盾,连两个人何以都不渡过河去也成了问题。《《蒹葭》佚名 古诗》的成功,就在于诗人准确地抓住了人的心象,创造出似花非花、空灵蕴藉的心理情境,才使诗的意境呈现为整体性象征。


《蒹葭》佚名 古诗创作背景

关于这首诗的内容,历来意见分歧。归纳起来,主要有以下三种说法:一是“刺襄公”说。《毛诗序》云:“《蒹葭》佚名 古诗,刺襄公也。未能用周礼,将无以固其国焉。”今人苏东天在《诗经》辨义中阐(chǎn )析说:“‘在水一方’的‘所谓伊人’(那个贤人),隐喻周王朝礼制。如果逆周礼而治国,那就‘道阻且长’、‘且跻’、‘且右’,意思是走不通、治不好的。如果顺从周礼,那就‘宛在水中央’、‘水中坻’、‘水中沚”,意思是治国有希望。”二是“招贤”说。姚际恒的《诗经通论》和方玉润的《诗经原始》都说这是一首招贤诗,“伊人”即“贤才”:“贤人隐居水滨,而人慕而思见之。”或谓:“征求逸隐不以其道,隐者避而不见。”三是“爱情”说。今人蓝菊有、杨任之、樊树云、高亭、吕恢文等均持“恋歌”说。如吕恢文说:“这是一首恋歌,由于所追求的心上人,可望而不可即,诗人陷入烦恼。说河水阻隔,是含蓄的隐喻。”


由于此诗之本写之事无从查实,诗中的“伊人”所指亦难征信,故而以上三说均难以最终定论。在这里,我们姑且先把它当作一首爱情诗来解读。《《蒹葭》佚名 古诗》属于《秦风》。周孝王时,秦之先祖非子受封于秦谷(今甘肃天水)。平王东迁时,秦襄公因出兵护送有功,又得到了岐山以西的大片封地。后来秦逐渐东徙,都于雍(今陕西兴平)。秦地包括陕西关中到甘肃东南部一带。秦风共十篇,大都是东周时代这个区域的民歌。

《蒹葭》拼音解读

《jiān jiā 》 yì míng

xiān qín   yì míng

jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。

suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。

sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。

sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。

jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。

suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī méi 。

sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě jī 。

sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng dǐ 。

jiān jiā cǎi cǎi ,bái lù wèi yǐ 。

suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī sì 。

sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě yòu 。

sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ 。《jiān jiā 》yì míng pīn yīn dú yīn cān kǎo

jiān jiā

jiān jiā


jiān jiā cāng cāng, bái lù wèi shuāng.

jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。

suǒ wèi yī rén, zài shuǐ yī fāng.

suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。

sù huí cóng zhī, dào zǔ qiě zhǎng.

sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。

sù yóu cóng zhī, wǎn zài shuǐ zhōng yāng.

sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。

jiān jiā qī qī, bái lù wèi xī.

jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。

suǒ wèi yī rén, zài shuǐ zhī méi.

suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī méi 。

sù huí cóng zhī, dào zǔ qiě jī.

sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě jī 。

sù yóu cóng zhī, wǎn zài shuǐ zhōng chí.

sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng dǐ 。

jiān jiā cǎi cǎi, bái lù wèi yǐ.

jiān jiā cǎi cǎi ,bái lù wèi yǐ 。

suǒ wèi yī rén, zài shuǐ zhī sì.

suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī sì 。

sù huí cóng zhī, dào zǔ qiě yòu.

sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě yòu 。

sù yóu cóng zhī, wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ.

sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ 。

《jiān jiā 》yì míng gǔ shī fān yì jí zhù shì

fān yì

hé biān lú wěi qīng cāng cāng ,qiū shēn lù shuǐ jié chéng shuāng 。 yì zhōng zhī rén zài hé chù ?jiù zài hé shuǐ nà yī fāng 。

nì zhe liú shuǐ qù zhǎo tā ,dào lù xiǎn zǔ yòu tài zhǎng 。 shùn zhe liú shuǐ qù zhǎo tā ,fǎng fó zài nà shuǐ zhōng yāng 。

hé biān lú wěi mì yòu fán ,qīng chén lù shuǐ wèi céng gàn 。 yì zhōng zhī rén zài hé chù ?jiù zài hé àn nà yī biān 。

nì zhe liú shuǐ qù zhǎo tā ,dào lù xiǎn zǔ pān dēng nán 。 shùn zhe liú shuǐ qù zhǎo tā ,fǎng fó jiù zài shuǐ zhōng tān 。

hé biān lú wěi mì chóu chóu ,zǎo chén lù shuǐ wèi quán shōu 。 yì zhōng zhī rén zài hé chù ?jiù zài shuǐ biān nà yī tóu 。

nì zhe liú shuǐ qù zhǎo tā ,dào lù xiǎn zǔ qǔ nán qiú 。 shùn zhe liú shuǐ qù zhǎo tā ,fǎng fó jiù zài shuǐ zhōng zhōu 。


zhù shì

1.jiān (jiān):méi zhǎng suì de lú wěi 。jiā (jiā):chū shēng de lú wěi 。cāng cāng :xiān míng 、mào shèng mào 。xià wén “qī qī ”、“cǎi cǎi ”yì tóng 。

2.cāng cāng : mào shèng de yàng zǐ  3.wéi :níng jié chéng 。

4.suǒ wèi :suǒ shuō de ,cǐ zhǐ suǒ huái niàn de 。

5.yī rén :nà gè rén ,zhǐ suǒ sī mù de duì xiàng 。

6.yī fāng :nà yī biān 。

7.sù huí :nì liú ér shàng 。xià wén “sù yóu ”zhǐ shùn liú ér xià 。yī shuō “huí ”zhǐ wān qǔ de shuǐ dào ,“yóu ”zhǐ zhí liú de shuǐ dào 。

8.cóng :zhuī xún 。

9.zǔ :xiǎn zǔ ,(dào lù )nán zǒu 。

10.wǎn :wǎn rán ,hǎo xiàng 。

11.xī (xī):gàn 。

12.méi :shuǐ hé cǎo jiāo jiē de dì fāng ,yě jiù shì àn biān 。

13.jī (jī):shuǐ zhōng gāo dì 。

14.dǐ (chí):shuǐ zhōng de shā tān

15.sì (sì):shuǐ biān 。

16.yòu :yū huí qǔ shé 。

17.zhǐ (zhǐ):shuǐ zhōng de shā tān 。


《jiān jiā 》yì míng gǔ shī fān yì jí zhù shì èr

fān yì

dà piàn de lú wěi qīng cāng cāng ,qīng chén de lù shuǐ biàn chéng shuāng 。wǒ suǒ huái niàn de xīn shàng rén ā 。jiù zhàn zài duì àn hé biān shàng 。nì liú ér shàng qù zhuī xún tā (tā ),zhuī suí tā (tā )de dào lù xiǎn zǔ yòu màn zhǎng 。shùn liú ér xià xún xún mì mì ,tā (tā )fǎng fó zài hé shuǐ zhōng yāng 。

lú wěi qī qīng yī dà piàn ,qīng chén lù shuǐ shàng wèi shài gàn 。wǒ nà hún qiān mèng rào de rén ā ,tā (tā )jiù zài hé shuǐ duì àn 。nì liú ér shàng qù zhuī xún tā (tā ),nà dào lù kǎn kě yòu jiān nán 。shùn liú ér xià xún xún mì mì ,tā (tā )fǎng fó zài shuǐ zhōng xiǎo zhōu 。

hé pàn lú wěi fán mào lián mián ,qīng chén lù dī shàng wèi bèi zhēng fā wán bì 。wǒ nà kǔ kǔ zhuī qiú de rén ā ,tā (tā )jiù zài hé àn yī biān 。nì liú ér shàng qù zhuī xún tā (tā ),nà dào lù wān qǔ yòu jiān xiǎn 。shùn liú ér xià xún xún mì mì ,tā (tā )fǎng fó zài shuǐ zhōng de shā tān 。


zhù shì

xuǎn zì 《shī jīng ·qín fēng 》。《jiān jiā 》yì míng gǔ shī (jiān jiā):lú dí ,lú wěi 。jiān ,méi yǒu zhǎng suì de lú wěi 。jiā ,chū shēng de lú wěi 。

cāng cāng :mào shèng de yàng zǐ 。xià wén “qī qī ”“cǎi cǎi ”yì tóng 。

wéi :níng jié chéng

suǒ wèi :suǒ shuō ,zhè lǐ zhǐ suǒ huái niàn de 。

yī rén :nà gè rén 。

zài shuǐ yī fāng :zài hé de lìng yī biān 。

sù huí (sù huí)cóng zhī :yì sī shì yán zhe hé dào xiàng shàng yóu qù xún zhǎo tā 。sù huí :nì liú ér shàng 。cóng ,zhuī ,zhuī qiú 。

zǔ :xiǎn zǔ ,nán zǒu 。

sù yóu :shùn liú ér shè 。yóu ,tōng “liú ”,zhǐ zhí liú 。

wǎn :fǎng fó 。

qī qī :mào shèng de yàng zǐ ,wén zhōng zhǐ lú wěi zhǎng de mào shèng 。rén jiāo bǎn wéi “qī qī ”,sū jiāo bǎn wéi “qī qī ”。

xī (xī):shài gàn 。

méi (méi):shuǐ hé cǎo jiāo jiē zhī chù ,zhǐ àn biān 。

jī (jī):shēng gāo ,zhè lǐ xíng róng dào lù yòu dǒu yòu gāo 。

dǐ (chí):shuǐ zhōng de xiǎo zhōu huò gāo dì 。

cǎi cǎi :mào shèng de yàng zǐ 。

yǐ :zhǐ ,zhè lǐ de yì sī shì “gàn “,biàn gàn 。

sì (sì):shuǐ biān 。

yòu :yū huí qǔ shé 。

zhǐ (zhǐ):shuǐ zhōng de xiǎo kuài lù dì 。


《jiān jiā 》yì míng gǔ shī yì jìng

shī de xiàng zhēng ,bú shì mǒu cí mǒu jù yòng le xiàng zhēng cí gé huò shǒu fǎ ,ér shì yì jìng de zhěng tǐ xiàng zhēng 。“zài shuǐ yī fāng ”,kě wàng nán jí shì rén shēng cháng yǒu de jìng yù ,“sù huái cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng ”de kùn jìng hé “sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng ”de huàn jìng ,yě shì rén shēng cháng yǒu de jìng yù ;rén men kě néng jīng cháng shòu dào cóng zhuī qiú de xìng fèn 。dào shòu zǔ de fán nǎo 、zài dào shī luò de chóu chàng zhè yī wán zhěng qíng gǎn liú de xǐ lǐ ,gèng kě néng cháng cháng shòu dào nì liú fèn zhàn duō tòng kǔ huò shùn liú ér xià kōng huān xǐ de qíng gǎn chōng jī ;dú zhě kě yǐ cóng zhè lǐ lián xiǎng dào ài qíng de jìng yù hé huàn qǐ ài qíng de tǐ yàn ,yě kě yǐ cóng zhè lǐ lián xiǎng dào lǐ xiǎng 、shì yè 、qián tú zhū duō fāng miàn de jìng yù hé huàn qǐ zhū duō fāng miàn de rén shēng tǐ yàn 。yì jìng de zhěng tǐ xiàng zhēng ,shǐ xián yè )zhēn zhèng jù yǒu le nán yǐ qióng jìn de rén shēng zhé lǐ yì wèi 。wáng guó wéi céng jiāng zhè shǒu shī yǔ yàn shū de 〔dié liàn huā 〕“zuó yè xī fēng diào bì shù ,dú shàng gāo lóu ,wàng jìn tiān yá lù ”xiàng tí bìng lùn ,rèn wéi tā èr “zuì dé fēng rén qíng zhì ”,zhè xiǎn rán shì zhe yǎn yú tā de yì jìng de rén shēng xiàng zhēng yì yùn 。


shì shí de xū huà 、yì xiàng de kōng líng hé yì jìng de zhěng tǐ xiàng zhēng ,shì yī gè wèn tí de sān gè céng miàn 。cóng shì shí xū huà dào yì xiàng kōng líng ,zài dào zhěng tǐ xiàng zhēng ,zhè dà zhì shàng jiù shì xiàng zhēng xìng shī gē yì jìng de jiàn gòu guò chéng 。


《jiān jiā 》yì míng gǔ shī shǎng xī èr

rú guǒ bǎ shī zhōng de “yī rén ”rèn dìng wéi qíng rén 、liàn rén ,nà me ,zhè shǒu shī jiù shì biǎo xiàn le shū qíng zhǔ rén gōng duì měi hǎo ài qíng de zhí zhe zhuī qiú hé zhuī qiú bú dé de chóu chàng xīn qíng 。jīng shén shì kě guì de ,gǎn qíng shì zhēn zhì de ,dàn jié guǒ shì miǎo máng de ,chù jìng shì kě bēi de 。


rán ér zhè shǒu shī zuì yǒu jià zhí yì yì 、zuì lìng rén gòng míng de dōng xī ,bú shì shū qíng zhǔ rén gōng de zhuī qiú hé shī luò ,ér shì tā suǒ chuàng zào de “zài shuǐ yī fāng ”kě wàng nán jí zhè yī jù yǒu pǔ biàn yì yì de yì shù yì jìng 。hǎo shī dōu néng chuàng zào yì jìng 。yì jìng shì yī zhǒng gé jú 、yī zhǒng jié gòu ,tā jù yǒu hán róng yī qiē jù bèi xiàng sì gé jú 、lèi tóng jié gòu de yì zhì shì wù de xìng néng 。“zài shuǐ yī fāng ”de jié gòu shì :zhuī xún zhě ——hé shuǐ ——yī rén 。yóu yú shī zhōng de “yī rén ”méi yǒu jù tǐ suǒ zhǐ ,ér hé shuǐ de yì yì yòu zài yú zǔ gé ,suǒ yǐ fán shì jiān yī qiē yīn shòu zǔ ér nán yǐ dá dào de zhǒng zhǒng zhuī qiú ,dōu kě yǐ zài zhè lǐ fā shēng tóng gòu gòng zhèn hé tóng qíng gòng míng 。


yóu cǐ kàn lái ,bú fáng bǎ 《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》de shī yì lǐ jiě wéi yī zhǒng xiàng zhēng ,bǎ “zài shuǐ yī fāng ”kàn zuò shì biǎo dá shè huì rén shēng zhōng yī qiē kě wàng nán jí qíng jìng de yī gè yì shù fàn xíng 。zhè lǐ de “yī rén ”,kě yǐ shì xián cái 、yǒu rén 、qíng rén ,kě yǐ shì gōng yè 、lǐ xiǎng 、qián tú ,shèn zhì kě yǐ shì fú dì 、shèng jìng 、xiān jiè ;zhè lǐ de “hé shuǐ ”,kě yǐ shì gāo shān 、shēn qiàn ,kě yǐ shì zōng fǎ 、lǐ jiāo ,yě kě yǐ shì xiàn shí rén shēng zhōng kě néng yù dào de qí tā rèn hé zhàng ài 。zhī yào yǒu zhuī qiú 、yǒu zǔ gé 、yǒu shī luò ,jiù dōu shì tā de zài xiàn hé biǎo xiàn tiān dì 。rú cǐ shuō lái ,gǔ rén bǎ 《jiān jiā 》yì míng gǔ shī jiě wéi quàn rén zūn xún zhōu lǐ 、zhāo xián 、huái rén ,jīn rén bǎ tā shì zuò ài qíng shī ,nǎi zhì yǒu rén bǎ tā kàn zuò shì shàng gǔ zhī rén de shuǐ shén jì zǔ yí shì ,kǒng pà dōu yǒu yī dìng dào lǐ ,sì bú yí gù zhí qí yī ér fǒu jué qí tā ,yīn wéi tā men dōu bāo yùn zài “zài shuǐ yī fāng ”de xiàng zhēng yì yì zhī zhōng 。


zì rán ,dāng wǒ men chù zài yǔ “zài shuǐ yī fāng ”lèi sì de jìng yù shí ,yīng dāng xīn shǎng de shì tā de ruì yì zhuī qiú ,ér bú shì tā de bēi guān shī wàng 。zhè shǒu shī yǐ shuǐ 、lú wěi 、shuāng 、lù děng yì xiàng yíng zào le yī zhǒng méng lóng 、qīng xīn yòu shén mì de yì jìng 。zǎo chén de báo wù lóng zhào zhe yī qiē ,jīng yíng de lù zhū yǐ níng chéng bīng shuāng 。yī wèi xiū sè de shǎo nǚ huǎn huǎn ér háng 。shī zhōng shuǐ de yì xiàng zhèng dài biǎo le nǚ xìng ,tǐ xiàn chū nǚ xìng de měi ,ér báo báo de wù jiù xiàng shì shǎo nǚ méng shàng de shā 。tā yī huì chū xiàn zài shuǐ biān ,yī huì yòu chū xiàn zài shuǐ zhī zhōu 。xún zhǎo bú dào ,jí qiē ér yòu wú nài de xīn qíng zhèng rú mǎ yǐ pá yī bān yǎng ,yòu rú dāo jiǎo yī bān tòng 。jiù xiàng wǒ men cháng shuō de “jù lí chǎn shēng měi gǎn ”,zhè zhǒng měi gǎn yīn jù lí biàn dé méng lóng ,mó hú ,bú qīng xī 。zhǔ rén gōng hé yī rén de shēn fèn 、miàn mù 、kōng jiān wèi zhì dōu shì mó hú de ,gěi rén yǐ wù lǐ kàn huā 、ruò yǐn ruò xiàn 、méng lóng piāo miǎo zhī gǎn 。《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 、bái lù 、yī rén 、qiū shuǐ ,yuè fā xiǎn dé nán yǐ zhuō mō ,gòu chéng le yī fú méng lóng dàn yǎ de shuǐ cǎi huà 。shī de měi zhāng kāi tóu dōu cǎi yòng le fù zhōng jiàn xìng de bǐ fǎ 。tōng guò duì yǎn qián zhēn jǐng de miáo xiě yǔ zàn tàn ,huì huà chū yī gè kōng líng piāo miǎo de yì jìng ,lóng zhào quán piān 。shī rén zhuā zhù qiū sè dú yǒu de tè zhēng ,bú xī yòng nóng mò zhòng cǎi fǎn fù jìn háng miáo huì 、xuàn rǎn shēn qiū kōng jì bēi liáng de fēn wéi ,yǐ shū xiě shī rén chàng rán ruò shī ér yòu rè liè qǐ mù de xīn jìng 。shī měi zhāng de tóu liǎng jù dōu shì yǐ qiū jǐng qǐ xìng ,yǐn chū zhèng wén 。tā jì diǎn míng le jì jiē yǔ shí jiān ,yòu xuàn rǎn le jiān cāng lù bái de qī qīng qì fēn ,hōng tuō le rén wù chàng wǎng de xīn qíng ,dá dào le yù qíng yú jǐng 、qíng jǐng jiāo róng de yì shù jìng dì 。“《jiān jiā 》yì míng gǔ shī ”、“shuǐ ”hé “yī rén ”de xíng xiàng jiāo xiàng huī yìng ,hún rán yī tǐ ,yòng zuò qǐ xìng de shì wù yǔ suǒ yào miáo huì de duì xiàng xíng chéng yī gè wán zhěng de yì shù shì jiè 。kāi tóu xiě qiū tiān shuǐ biān lú wěi cóng shēng de jǐng xiàng ,zhè zhèng shì “tuō xiàng yǐ míng yì ”,jù yǒu “qǐ qíng ”de zuò yòng 。yīn wéi lú wěi cóng shēng ,yòu zài tiān guāng shuǐ sè de yìng zhào zhī xià ,bì rán huì chéng xiàn chū yī zhǒng mí máng de jìng jiè ,zhè jiù cóng yī gè cè miàn xiǎn shì le shī de zhǔ rén gōng xīn zhōng de nà gè “méng lóng de ài ”de jìng jiè 。wáng fū zhī 《jiāng zhāi shī huà 》shuō :“guān qíng zhě jǐng ,zì yǔ qíng xiàng wéi pò jiè yě 。qíng jǐng suī yǒu zài xīn zài wù zhī fèn 。ér jǐng shēng qíng ,qíng shēng jǐng ,āi lè zhī chù ,róng cuì zhī yíng ,hù cáng qí zhái ”,《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》zhè shǒu shī jiù shì bǎ mù qiū tè yǒu jǐng sè yǔ rén wù wěi wǎn chóu chàng de xiàng sī gǎn qíng jiāo zhù zài yī qǐ ,cóng ér xuàn rǎn le quán shī de qì fēn ,chuàng zào le yī gè pū shuò mí lí 、qíng jǐng jiāo róng de yì jìng ,zhèng shì “yī qiē jǐng yǔ jiē qíng yǔ ”de tǐ xiàn 。zǒng zhī ,《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》shī de fēng fù měi gǎn ,bú lùn shì cóng xīn shǎng de jiǎo dù ,hái shì cóng chuàng zuò de jiǎo dù ,pō zhí dé wǒ men zhòng shì hé yǔ yǐ rèn zhēn tàn tǎo 。


《jiān jiā 》yì míng gǔ shī shǎng xī

dōng zhōu shí de qín dì dà zhì xiàng dāng yú jīn tiān de shǎn xī dà bù jí gān sù dōng bù 。qí dì “pò jìn róng dí ”,zhè yàng de huán jìng pò shǐ qín rén “xiū xí zhàn bèi ,gāo shàng qì lì ”(《hàn shū ·dì lǐ zhì 》),ér tā men de qíng gǎn yě shì jī áng cū háo de 。bǎo cún zài 《qín fēng 》lǐ de shí shǒu shī yě duō xiě zhēng zhàn liè fá 、tòng dào fěng quàn yī lèi de shì ,sì 《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》、《chén fēng 》zhè zhǒng qī wǎn chán mián de qíng zhì què gèng xiàng zhèng wèi zhī yīn de fēng gé 。

shī zhōng “bái lù wéi shuāng ”gěi dú zhě chuán dá chū jiē xù yǐ shì shēn qiū le ,ér tiān cái pò xiǎo ,yīn wéi lú wěi yè piàn shàng hái cún liú zhe yè jiān lù shuǐ níng chéng de shuāng huā 。jiù zài zhè yàng yī gè shēn qiū de líng chén ,shī rén lái dào hé biān ,wéi de shì zhuī xún nà sī mù de rén ér ,ér chū xiàn zài yǎn qián de shì mí wàng de máng máng lú wěi cóng ,chéng chū lěng jì yǔ luò mò ,shī rén suǒ kǔ kǔ qī pàn de rén ér zài nǎ lǐ ne ?zhī zhī dào zài hé shuǐ de lìng wài yī biān 。dàn zhè shì yī gè què dìng xìng de cún zài ma ?cóng xià wén kàn ,bìng fēi rú cǐ 。shì shī rén gēn běn jiù bú míng yī rén de jū chù ,hái shì yī rén xiàng “dōng yóu jiāng běi àn ,xī xiǔ xiāo xiāng zhǐ ”de “nán guó jiā rén ”(cáo zhí 《zá shī qī shǒu 》zhī sì )yī yàng qiān xǐ wú dìng ,yě wú cóng zhī xiǎo 。zhè zhǒng yě xǔ shì háo wú xī wàng dàn què chōng mǎn yòu huò de zhuī xún zài shī rén jiǎo xià hé bǐ xià zhǎn kāi 。bǎ “sù huí ”、“sù yóu ”lǐ jiě chéng nì liú ér shàng hé shùn liú ér xià huò zhě yán zhe wān qǔ de shuǐ dào hé yán zhe zhí liú de shuǐ dào ,dōu bú huì yǐng xiǎng dào duì shī yì de lǐ jiě 。zài bái jū yì 《zhǎng hèn gē )zhōng ,yáng guì fēi xiāo yǔn mǎ wéi pō hòu ,xuán zōng gū dēng dú shǒu ,hán qīn nán mián ,tōng guò dào shì hóng dōu kè “shàng qióng bì luò xià huáng quán ”de xún zhǎo ,réng shì “liǎng chù máng máng jiē bú jiàn ”,dàn zhōng jiū zài “xū wú piāo miǎo ”de hǎi wài xiān shān shàng zhǎo dào le yǐ chéng xiān de yáng guì fēi ,xiàng yuē zhòng féng yú qī xī 。ér 《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》zhōng ,shī rén yī fān jiān láo de shàng xià zhuī xún hòu ,yī rén fǎng fó zài hé shuǐ zhōng yāng ,zhōu wéi liú tǎng zhe bō guāng ,yī jiù wú fǎ jiē jìn 。《zhōu nán ·hàn guǎng 》zhōng shī rén yě yīn wéi hàn shuǐ tài kuān wú fǎ héng dù ér bú néng qiú dé “yóu nǚ ”,chén qǐ yuán shuō :“fū shuō (yuè )zhī bì qiú zhī ,rán wéi kě jiàn ér bú kě qiú ,zé mù shuō yì zhì 。”(《máo shī jī gǔ biān ·fù lù 》)“kě jiàn ér bú kě qiú ”,kě wàng ér bú kě jí ,jiā shēn zhe kě mù de chéng dù 。shī zhōng “wǎn ”zì biǎo míng yī rén de shēn yǐng shì yǐn yuē piāo miǎo de ,huò xǔ gēn běn shàng jiù shì shī rén chī mí xīn jìng xià shēng chū de huàn jiào 。yǐ xià liǎng zhāng zhī shì duì shǒu zhāng wén zì luè jiā gǎi dòng ér chéng ,zhè zhǒng jǐn duì wén zì luè jiā gǎi dòng de zhòng zhāng dié chàng shì 《shī jīng 》zhōng cháng yòng de shǒu fǎ 。jù tǐ dào cǐ shī ,zhè zhǒng gǎi dòng dōu shì zài yùn jiǎo shàng ——shǒu zhāng “cāng 、shuāng 、fāng 、zhǎng 、yāng ”shǔ yáng bù yùn ,cì zhāng “qī 、xī 、méi 、jī 、dǐ ”shǔ zhī wēi hé yùn ,sān zhāng “cǎi 、yǐ 、huàn 、yòu 、zhuó ”shǔ zhī bù yùn ——rú cǐ ér xíng chéng gè zhāng nèi bù yùn lǜ xié hé ér gè zhāng zhī jiān yùn lǜ cān chà de xiào guǒ ,gěi rén de gǎn jiào shì :biàn huà zhī zhōng yòu bāo hán le wěn dìng 。tóng shí ,zhè zhǒng gǎi dòng yě zào chéng le yǔ yì de wǎng fù tuī jìn 。rú “bái lù wéi shuāng ”、“bái lù wèi xī ”、“bái lù wèi yǐ ”——yè jiān de lù shuǐ níng chéng shuāng huā ,shuāng huā yīn qì wēn shēng gāo ér róng wéi lù shuǐ ,lù shuǐ zài yáng guāng zhào shè xià zhēng fā ——biǎo míng le shí jiān de yán xù 。

cǐ shī céng bèi rèn wéi shì yòng lái jī cì qín xiāng gōng bú néng yòng zhōu lǐ lái gǒng gù tā de guó jiā (《máo shī xù 》、zhèng jiān ),huò wǎn xī zhāo yǐn yǐn jū de xián shì ér bú kě dé (yáo jì héng 《shī jīng tōng lùn 》、fāng yù rùn 《shī jīng yuán shǐ 》)。dàn gēn 《shī jīng 》zhōng duō shù shī nèi róng wǎng wǎng bǐ jiào jù tǐ shí zài bú tóng ,cǐ shī bìng méi yǒu jù tǐ de shì jiàn yǔ chǎng jǐng ,shèn zhì lián “yī rén ”de xìng bié dōu nán yǐ què zhǐ 。shàng shù liǎng zhǒng lǐ jiě yě xǔ dāng chū shì yǒu gēn jù de ,dàn zhè xiē gēn jù huò zhě méi yǒu liú cún xià lái ,huò zhě bú zú yǐ fú rén ,yīn ér tā men de jié lùn yě jiù ràng rén huái yí le 。《shī jīng 》de lì dài zhù jiā wǎng wǎng shì qiú zhī yù shēn ,què dé dào shī zhī yù yuǎn de xiàng fǎn jié guǒ 。kuàng qiě “yī qiē lì shǐ dōu shì dāng dài shǐ ”(jiàn yīng guó zhé xué jiā 、lì shǐ xué jiā kē lín wǔ dé 《lì shǐ guān niàn 》),duì wén běn de chǎn shì yě jù yǒu dāng dài xìng 。xiàn dài dà duō shù xué zhě dōu bǎ tā kàn zuò shì yī shǒu ài qíng shī ,xiān yǐ cāng cāng de 《jiān jiā 》yì míng gǔ shī qǐ xìng ,zài xiě nán zǐ zhuī qiú yì zhōng rén ,suǒ zhuī de rén zài hé fāng ?zài mào mì de 《jiān jiā 》yì míng gǔ shī cóng lǐ ,sì jiàn fēi jiàn ,shí yǐn shí xiàn 。zhè shǒu shī yòng fǎn fù zhòng zhāng lái biǎo xiàn xuán niàn dié qǐ 。“cāng cāng ”、“qī qī ”、“cǎi cǎi ”jìn yì ;bái lù “wèi shuāng ”“wèi xī ”、“wèi yǐ ”,nèi róng yě chà bú duō 。zǒng zhī ,zhè shǒu shī de zhòng zhāng zhěng qí 、qiǎn xiǎn ,dú qǐ lái jiē zòu míng kuài 、dòng tīng 。

shī yì de kōng huàn xū fàn gěi chǎn shì dài lái le má fán ,dàn yě yīn ér kuò zhǎn le qí nèi hán de bāo róng kōng jiān 。dú zhě chù jí yǐn cáng zài miáo xiě duì xiàng hòu miàn de dōng xī ,jiù gǎn dào zhè shǒu shī zhōng de wù xiàng ,bú zhī shì bèi shī rén ná lái dān chún dì gē yǒng ,qí zhōng gèng yùn yù zhe mǒu xiē xiàng zhēng de yì wèi 。“zài shuǐ yī fāng ”wéi qǐ mù de xiàng zhēng ,qián zhōng shū 《guǎn zhuī biān 》yǐ shēn shuō shèn xiáng 。“sù huí ”、“sù yóu ”、“dào zǔ qiě zhǎng ”、“wǎn zài shuǐ zhōng yāng ”yě bú guò shì fǎn fù zhuī xún yǔ zhuī xún de jiān nán hé miǎo máng de xiàng zhēng 。shī rén shàng xià qiú suǒ ,ér yī rén suī yǐn yuē kě jiàn què yī rán yáo bú kě jí 。《xī xiāng jì 》zhōng yīng yīng zài pǔ jiù sì zhōng yīn mǔ qīn de jū xì ér bú néng yǔ zhāng shēng jié hé ,tàn xī “gé huā yīn rén yuǎn tiān yá jìn ”,《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》zhōng de shī rén yě shì tóng yàng de gǎn jiào bà 。

shī rén de zhuī xún sì hū jiù yào chéng gōng le ,dàn zhōng jiū hái shì shuǐ yuè jìng huā 。gǔ xī là shén huà zhōng yǒu yī zé shuō tǎn tǎ luó sī wáng yīn zì wǒ chuī xū fàn xià zuì guò ér zāo shòu chéng fá ——rěn shòu yǒng yuǎn de jiāo kě hé jī è zhī kǔ 。tā zhàn zài dà hú zhōng ,hú shuǐ shēn jí tā de xià hàn ,hú àn zhǎng zhe guǒ shù ,lèi lèi guǒ shí jiù xuán zài tā de tóu dǐng 。kě shì ,dāng tā kǒu kě dī tóu hē shuǐ shí ,hú shuǐ biàn tuì qù ;dāng tā fù jī shēn shǒu zhāi guǒ shí ,shù zhī biàn dàng kāi ,qīng quán jiā guǒ tā shǐ zhōng kě wàng ér bú kě jí 。mù biāo de qiē jìn fǎn ér shǐ shī bài xiǎn dé gèng wéi ràng rén tòng kǔ 、wǎn xī ,zuì ràng rén nán yǐ jiē shòu de shī bài shì jù lí chéng gōng jǐn yī bù zhī yáo de shī bài 。

tàn suǒ rén shēng shēn kè tǐ yàn de zuò pǐn zǒng zài hòu dài dé dào bú duàn de huí yīng 。“《jiān jiā 》yì míng gǔ shī zhī sī ”(shěng chēng “jiā sī ”)、“《jiān jiā 》yì míng gǔ shī yī rén ”chéng wéi jiù shí shū xìn zhōng huái rén de tào yǔ 。cáo zhí 《luò shén fù 》、lǐ shāng yǐn de 《wú tí 》shī yě shì 《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》suǒ biǎo xiàn de zhǔ tí de huí yīng 。ér dāng dài tái wān tōng sú xiǎo shuō jiā qióng yáo de yī bù yán qíng xiǎo shuō jiù jiào zuò 《zài shuǐ yī fāng 》,tóng míng diàn shì jù de zhǔ tí gē jiù shì yǐ cǐ shī wéi běn gǎi xiě de 。


shì shí de xū huà

yī bān shuō lái ,shū qíng shī de chuàng zuò shì dǎo fā yú duì jù tǐ shì wù de gǎn chù ,yīn ér zài tā de yì jìng zhōng ,zǒng kě kàn dào yī xiē shí shí zài zài de rén shì chǎng jǐng 。rán ér (méng méng )de zuò zhě què sì hū gù yì bǎ qí zhōng yīng yǒu de zhǔ yào rén wù shì jiàn dōu xū huà le 。zhuī xún zhě shì shí me rén ?tā wéi shí me ér zhuī xún ?wǒ men bú zhī dào ;bèi zhuī xún de “yī rén ”shì shí me shēn fèn ?wéi shí me tā nà me nán yǐ dé dào ?wǒ men yě bú zhī dào ;yǐ zhì yú lián tā men shì nán shì nǚ yě wú cóng què rèn 。tè bié shì “yī rén ”,yīn róng tǐ mào jun1 wú ,yī huì ér zài hé de shàng yóu ,yī huì ér zài hé de xià yóu ,yī hū ér zài shuǐ zhōng yāng ,yī hū ér zài shuǐ biān cǎo dì ,piāo hū bú dìng ,lái qù miǎo máng ,jiǎn zhí lìng rén huái yí tā shì fǒu zhēn yǒu shí tǐ cún zài 。wú yí ,yóu yú zhuī xún zhě 、tè bié shì bèi zhuī xún zhě de xū huà ,shǐ zhěng gè zhuī xún rén wù 、zhuī xún shì jiàn 、zhuī xún nèi róng dōu biàn dé xū huàn yuàn lǒng qǐ lái ;rán ér yě zhèng shì yóu yú zhè shì shí de xū huà 、mó yóu ,shī de yì jìng cái xiǎn dé nà me kōng líng ér fù yǒu xiàng zhēng yì wèi 。zuò pǐn suǒ biǎo dá de qíng gǎn :zhuī “yī rén ”de nán zǐ zài jīng guò le sān cì de zhuī xún méi yǒu zhuī xún dào tā de “yī rén ”yóu cǐ kě jiàn suǒ wèi de yī rén bú guò shì kě wàng ér bú kě jí de mèng huàn yǔ xū jìng 。dàn shì zhuī mèng nán zǐ bìng méi yǒu fàng qì ,ér shì wéi le mèng xiǎng ér shàng xià zhuī xún ,bú pà jiān nán xiǎn zǔ 。


yì xiàng de kōng líng

shí jì shàng ,shī zhōng suǒ miáo shù de jǐng xiàng ,bìng fēi mù zhī suǒ cún de xiàn shí rén shì ,ér shì yī zhǒng xīn xiàng 。zhè zhǒng xīn xiàng ,yě bú shì duì céng jīng yuè lì guò de mǒu jiàn zhēn shì de huí yì ,ér shì yóu xǔ duō lèi sì shì jiàn 、lèi sì gǎn shòu suǒ zōng hé 、níng jù 、xū huà chéng de yī zhǒng diǎn xíng huà de xīn lǐ qíng jìng 。zhè zhǒng xīn lǐ qíng jìng de zuì dà tè diǎn ,shì bú zhān bú zhì 、kōng líng duō yùn 。“zài shuǐ yī fāng ”,kě wàng nán jí ,jiù shì zhè zhǒng kōng líng de xīn lǐ qíng jìng de yì shù xiǎn xiàn 。zài zhè lǐ ,yóu yú zhuī xún zhě hé bèi zhuī xún zhě de xū huà ,nà kàn lái shì zhēn jǐng wù de hé shuǐ 、dào lù xiǎn zǔ ,nǎi zhì nì liú 、shùn liú de zhuī xún lù xiàn ,yǐ jí yī rén suǒ zài de “shuǐ zhōng yāng ”děng zhū zhǒng dì diǎn ,yě dōu chéng le xū nǐ de xiàng zhēng xìng yì xiàng 。duì tā men jun1 bú kě zuò hé shí hé dì 、hé shān hé shuǐ de shēn jiū ,fǒu zé ,yī rén jì zài hé de shàng yóu yòu zài hé de xià yóu jiù zì xiàng máo dùn ,lián liǎng gè rén hé yǐ dōu bú dù guò hé qù yě chéng le wèn tí 。《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》de chéng gōng ,jiù zài yú shī rén zhǔn què dì zhuā zhù le rén de xīn xiàng ,chuàng zào chū sì huā fēi huā 、kōng líng yùn jiè de xīn lǐ qíng jìng ,cái shǐ shī de yì jìng chéng xiàn wéi zhěng tǐ xìng xiàng zhēng 。


《jiān jiā 》yì míng gǔ shī chuàng zuò bèi jǐng

guān yú zhè shǒu shī de nèi róng ,lì lái yì jiàn fèn qí 。guī nà qǐ lái ,zhǔ yào yǒu yǐ xià sān zhǒng shuō fǎ :yī shì “cì xiāng gōng ”shuō 。《máo shī xù 》yún :“《jiān jiā 》yì míng gǔ shī ,cì xiāng gōng yě 。wèi néng yòng zhōu lǐ ,jiāng wú yǐ gù qí guó yān 。”jīn rén sū dōng tiān zài 《shī jīng 》biàn yì zhōng chǎn (chǎn )xī shuō :“‘zài shuǐ yī fāng ’de ‘suǒ wèi yī rén ’(nà gè xián rén ),yǐn yù zhōu wáng cháo lǐ zhì 。rú guǒ nì zhōu lǐ ér zhì guó ,nà jiù ‘dào zǔ qiě zhǎng ’、‘qiě jī ’、‘qiě yòu ’,yì sī shì zǒu bú tōng 、zhì bú hǎo de 。rú guǒ shùn cóng zhōu lǐ ,nà jiù ‘wǎn zài shuǐ zhōng yāng ’、‘shuǐ zhōng dǐ ’、‘shuǐ zhōng zhǐ ”,yì sī shì zhì guó yǒu xī wàng 。”èr shì “zhāo xián ”shuō 。yáo jì héng de 《shī jīng tōng lùn 》hé fāng yù rùn de 《shī jīng yuán shǐ 》dōu shuō zhè shì yī shǒu zhāo xián shī ,“yī rén ”jí “xián cái ”:“xián rén yǐn jū shuǐ bīn ,ér rén mù ér sī jiàn zhī 。”huò wèi :“zhēng qiú yì yǐn bú yǐ qí dào ,yǐn zhě bì ér bú jiàn 。”sān shì “ài qíng ”shuō 。jīn rén lán jú yǒu 、yáng rèn zhī 、fán shù yún 、gāo tíng 、lǚ huī wén děng jun1 chí “liàn gē ”shuō 。rú lǚ huī wén shuō :“zhè shì yī shǒu liàn gē ,yóu yú suǒ zhuī qiú de xīn shàng rén ,kě wàng ér bú kě jí ,shī rén xiàn rù fán nǎo 。shuō hé shuǐ zǔ gé ,shì hán xù de yǐn yù 。”


yóu yú cǐ shī zhī běn xiě zhī shì wú cóng chá shí ,shī zhōng de “yī rén ”suǒ zhǐ yì nán zhēng xìn ,gù ér yǐ shàng sān shuō jun1 nán yǐ zuì zhōng dìng lùn 。zài zhè lǐ ,wǒ men gū qiě xiān bǎ tā dāng zuò yī shǒu ài qíng shī lái jiě dú 。《《jiān jiā 》yì míng gǔ shī 》shǔ yú 《qín fēng 》。zhōu xiào wáng shí ,qín zhī xiān zǔ fēi zǐ shòu fēng yú qín gǔ (jīn gān sù tiān shuǐ )。píng wáng dōng qiān shí ,qín xiāng gōng yīn chū bīng hù sòng yǒu gōng ,yòu dé dào le qí shān yǐ xī de dà piàn fēng dì 。hòu lái qín zhú jiàn dōng xǐ ,dōu yú yōng (jīn shǎn xī xìng píng )。qín dì bāo kuò shǎn xī guān zhōng dào gān sù dōng nán bù yī dài 。qín fēng gòng shí piān ,dà dōu shì dōng zhōu shí dài zhè gè qū yù de mín gē 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

佚名 佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情

《蒹葭》原文,《蒹葭》翻译,《蒹葭》赏析,《蒹葭》阅读答案,出自佚名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kyedu.net/shi/64100.html

诗词类别

佚名的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语