滕王阁序原文翻译赏析_拼音版_出自王勃 - 开远古诗词教育网

滕王阁序

作者:王勃 朝代:唐朝
滕王阁序原文

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。(豫章故郡 一作:南昌故郡;青霜 一作:清霜)


时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿。临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。(层峦 一作:层台;即冈 一作:列冈;飞阁流丹 一作:飞阁翔丹)


披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰弥津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。(轴 通:舳;迷津 一作:弥津;云销雨霁,彩彻区明 一作:虹销雨霁,彩彻云衢)


遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍而不见,奉宣室以何年?(遥襟甫畅 一作:遥吟俯畅)


嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!(见机 一作:安贫;以犹欢 一作:而相欢)


勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?


呜呼!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔:

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

滕王阁序拼音解读

yù zhāng gù jun4 ,hóng dōu xīn fǔ 。xīng fèn yì zhěn ,dì jiē héng lú 。jīn sān jiāng ér dài wǔ hú ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。wù huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī xū ;rén jié dì líng ,xú rú xià chén fān zhī tà 。xióng zhōu wù liè ,jun4 cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi 。dōu dū yán gōng zhī yǎ wàng ,qǐ jǐ yáo lín ;yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn ,chān wéi zàn zhù 。shí xún xiū jiǎ ,shèng yǒu rú yún ;qiān lǐ féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。téng jiāo qǐ fèng ,mèng xué shì zhī cí zōng ;zǐ diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jun1 zhī wǔ kù 。jiā jun1 zuò zǎi ,lù chū míng qū ;tóng zǐ hé zhī ,gōng féng shèng jiàn 。(yù zhāng gù jun4 yī zuò :nán chāng gù jun4 ;qīng shuāng yī zuò :qīng shuāng )


shí wéi jiǔ yuè ,xù shǔ sān qiū 。liáo shuǐ jìn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér mù shān zǐ 。yǎn cān fēi yú shàng lù ,fǎng fēng jǐng yú chóng ā 。lín dì zǐ zhī zhǎng zhōu ,dé tiān rén zhī jiù guǎn 。céng luán sǒng cuì ,shàng chū zhòng xiāo ;fēi gé liú dān ,xià lín wú dì 。hè tīng fú zhǔ ,qióng dǎo yǔ zhī yíng huí ;guì diàn lán gōng ,jí gāng luán zhī tǐ shì 。(céng luán yī zuò :céng tái ;jí gāng yī zuò :liè gāng ;fēi gé liú dān yī zuò :fēi gé xiáng dān )


pī xiù tà ,fǔ diāo méng ,shān yuán kuàng qí yíng shì ,chuān zé yū qí hài zhǔ 。lǘ yán pū dì ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ;gě jiàn mí jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhú 。yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng 。luò xiá yǔ gū wù qí fēi ,qiū shuǐ gòng zhǎng tiān yī sè 。yú zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng lí zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī pǔ 。(zhóu tōng :zhú ;mí jīn yī zuò :mí jīn ;yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng yī zuò :hóng xiāo yǔ jì ,cǎi chè yún qú )


yáo jīn fǔ chàng ,yì xìng chuán fēi 。shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng ,xiān gē níng ér bái yún è 。suī yuán lǜ zhú ,qì líng péng zé zhī zūn ;yè shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī bǐ 。sì měi jù ,èr nán bìng 。qióng dì miǎn yú zhōng tiān ,jí yú yóu yú xiá rì 。tiān gāo dì jiǒng ,jiào yǔ zhòu zhī wú qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng xū zhī yǒu shù 。wàng zhǎng ān yú rì xià ,mù wú huì yú yún jiān 。dì shì jí ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī lù zhī rén ;píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì tā xiāng zhī kè 。huái dì hūn ér bú jiàn ,fèng xuān shì yǐ hé nián ?(yáo jīn fǔ chàng yī zuò :yáo yín fǔ chàng )


jiē hū !shí yùn bú qí ,mìng tú duō chuǎn 。féng táng yì lǎo ,lǐ guǎng nán fēng 。qū jiǎ yì yú zhǎng shā ,fēi wú shèng zhǔ ;cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ ,qǐ fá míng shí ?suǒ lài jun1 zǐ jiàn jī ,dá rén zhī mìng 。lǎo dāng yì zhuàng ,níng yí bái shǒu zhī xīn ?qióng qiě yì jiān ,bú zhuì qīng yún zhī zhì 。zhuó tān quán ér jiào shuǎng ,chù hé zhé yǐ yóu huān 。běi hǎi suī shē ,fú yáo kě jiē ;dōng yú yǐ shì ,sāng yú fēi wǎn 。mèng cháng gāo jié ,kōng yú bào guó zhī qíng ;ruǎn jí chāng kuáng ,qǐ xiào qióng tú zhī kū !(jiàn jī yī zuò :ān pín ;yǐ yóu huān yī zuò :ér xiàng huān )


bó ,sān chǐ wēi mìng ,yī jiè shū shēng 。wú lù qǐng yīng ,děng zhōng jun1 zhī ruò guàn ;yǒu huái tóu bǐ ,mù zōng què zhī zhǎng fēng 。shě zān hù yú bǎi líng ,fèng chén hūn yú wàn lǐ 。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。tā rì qū tíng ,dāo péi lǐ duì ;jīn zī pěng mèi ,xǐ tuō lóng mén 。yáng yì bú féng ,fǔ líng yún ér zì xī ;zhōng qī jì yù ,zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?


wū hū !shèng dì bú cháng ,shèng yàn nán zài ;lán tíng yǐ yǐ ,zǐ zé qiū xū 。lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn yú wěi jiàn ;dēng gāo zuò fù ,shì suǒ wàng yú qún gōng 。gǎn jié bǐ huái ,gōng shū duǎn yǐn ;yī yán jun1 fù ,sì yùn jù chéng 。qǐng sǎ pān jiāng ,gè qīng lù hǎi yún ěr :

téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ ,pèi yù míng luán bà gē wǔ 。

huà dòng cháo fēi nán pǔ yún ,zhū lián mù juàn xī shān yǔ 。

xián yún tán yǐng rì yōu yōu ,wù huàn xīng yí jǐ dù qiū 。

gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ?kǎn wài zhǎng jiāng kōng zì liú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王勃 王勃 王勃(650─676),初唐诗人。字子安,绛州龙门(今山西稷山、河津一带)人。祖父王通是著名学者。王勃少时即聪慧过人,据传六岁就会作文章,有「神童」之誉;十四岁时应举及第,授朝散郎,沛王召署府修撰。当时诸王中斗鸡之风盛行,王勃戏作《檄周王鸡》一文加以嘲讽。周王就是唐高宗的儿子、后来的中宗李显。唐高宗李治恼恨王勃「大不敬」,就将他逐出王府;王勃因此得…详情

滕王阁序原文,滕王阁序翻译,滕王阁序赏析,滕王阁序阅读答案,出自王勃的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kyedu.net/shi/62667.html

诗词类别

王勃的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语