桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)原文翻译赏析_拼音版_出自陶渊明 - 开远古诗词教育网

桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)

作者:陶渊明 朝代:魏晋
桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)原文
【桃花源诗并记】   晋太元中[1],武陵人捕鱼为业[2] 。缘溪行[3],忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树[4],芳草鲜美[5],落英缤纷[6] 。渔人甚异之。复前行,欲穷其林[7] 。林尽水源[8],便得一山。山有小口,髣髴若有光[9],便舍船从口入。初极狭,才通人[10] 。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍伊然[11],有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻[12] 。其中往来种作[13],男女衣著,悉如外人[14];黄发垂髫[15],并怡然自乐。见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。便要还家[16],设酒杀鸡作食。村中闻有此人[17],咸来问讯[18] 。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境[19],不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏、晋[20] 。此人一一为具言所闻[21],皆叹惋[22] 。余人各复延至其家[23],皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云[24]:「不足为外人道也[25] 。」既出,得其船,便扶向路[26],处处志之[27] 。及邵下,诣太守说如此[28] 。太守即遣人随其往,寻向所志[29],遂迷,不复得路。南阳刘子骥[30],高尚士也,闻之,欣然规往[31] 。未果,寻病终[32] 。后遂无问津者[33] 。 赢氏乱天纪[34],贤者避其世[35] 。 黄缔之商山,伊人亦云逝[36] 。 往迹浸复湮,来迳遂芜废[37] 。 相命肆农耕,日入从所愁[38] 。 桑竹垂余荫,菽稷随时艺[39] 。 春蚕收长丝,秋熟靡王税[40] 。 荒路暖交通[41],鸡犬互鸣吠。 俎豆犹古法[42],衣裳无新制[43] 。 童孺纵行歌[44],斑白欢游诣[45] 。 草荣识节和,木衰知风厉。 虽无纪历志[46],四时自成岁[47] 。 怡然有余乐,于何劳智慧[48] 。 奇踪隐五百[49],一朝敞神界[50] 。 淳薄既异源[51],旋复还幽蔽[52] 。 借问游方士,焉测尘嚣外[53] 。 顾言蹑轻风[54],高举寻吾契[55] 。
桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)拼音解读
【táo huā yuán shī bìng jì 】   jìn tài yuán zhōng [1],wǔ líng rén bǔ yú wéi yè [2] 。yuán xī háng [3],wàng lù zhī yuǎn jìn 。hū féng táo huā lín ,jiá àn shù bǎi bù ,zhōng wú zá shù [4],fāng cǎo xiān měi [5],luò yīng bīn fēn [6] 。yú rén shèn yì zhī 。fù qián háng ,yù qióng qí lín [7] 。lín jìn shuǐ yuán [8],biàn dé yī shān 。shān yǒu xiǎo kǒu ,fǎng fèi ruò yǒu guāng [9],biàn shě chuán cóng kǒu rù 。chū jí xiá ,cái tōng rén [10] 。fù háng shù shí bù ,huō rán kāi lǎng 。tǔ dì píng kuàng ,wū shě yī rán [11],yǒu liáng tián měi chí sāng zhú zhī shǔ 。qiān mò jiāo tōng ,jī quǎn xiàng wén [12] 。qí zhōng wǎng lái zhǒng zuò [13],nán nǚ yī zhe ,xī rú wài rén [14];huáng fā chuí tiáo [15],bìng yí rán zì lè 。jiàn yú rén ,nǎi dà jīng ,wèn suǒ cóng lái ,jù dá zhī 。biàn yào hái jiā [16],shè jiǔ shā jī zuò shí 。cūn zhōng wén yǒu cǐ rén [17],xián lái wèn xùn [18] 。zì yún xiān shì bì qín shí luàn ,lǜ qī zǐ yì rén lái cǐ jué jìng [19],bú fù chū yān ,suí yǔ wài rén jiān gé 。wèn jīn shì hé shì ,nǎi bú zhī yǒu hàn ,wú lùn wèi 、jìn [20] 。cǐ rén yī yī wéi jù yán suǒ wén [21],jiē tàn wǎn [22] 。yú rén gè fù yán zhì qí jiā [23],jiē chū jiǔ shí 。tíng shù rì ,cí qù 。cǐ zhōng rén yǔ yún [24]:「bú zú wéi wài rén dào yě [25] 。」jì chū ,dé qí chuán ,biàn fú xiàng lù [26],chù chù zhì zhī [27] 。jí shào xià ,yì tài shǒu shuō rú cǐ [28] 。tài shǒu jí qiǎn rén suí qí wǎng ,xún xiàng suǒ zhì [29],suí mí ,bú fù dé lù 。nán yáng liú zǐ jì [30],gāo shàng shì yě ,wén zhī ,xīn rán guī wǎng [31] 。wèi guǒ ,xún bìng zhōng [32] 。hòu suí wú wèn jīn zhě [33] 。 yíng shì luàn tiān jì [34],xián zhě bì qí shì [35] 。 huáng dì zhī shāng shān ,yī rén yì yún shì [36] 。 wǎng jì jìn fù yān ,lái jìng suí wú fèi [37] 。 xiàng mìng sì nóng gēng ,rì rù cóng suǒ chóu [38] 。 sāng zhú chuí yú yīn ,shū jì suí shí yì [39] 。 chūn cán shōu zhǎng sī ,qiū shú mí wáng shuì [40] 。 huāng lù nuǎn jiāo tōng [41],jī quǎn hù míng fèi 。 zǔ dòu yóu gǔ fǎ [42],yī shang wú xīn zhì [43] 。 tóng rú zòng háng gē [44],bān bái huān yóu yì [45] 。 cǎo róng shí jiē hé ,mù shuāi zhī fēng lì 。 suī wú jì lì zhì [46],sì shí zì chéng suì [47] 。 yí rán yǒu yú lè ,yú hé láo zhì huì [48] 。 qí zōng yǐn wǔ bǎi [49],yī cháo chǎng shén jiè [50] 。 chún báo jì yì yuán [51],xuán fù hái yōu bì [52] 。 jiè wèn yóu fāng shì ,yān cè chén xiāo wài [53] 。 gù yán niè qīng fēng [54],gāo jǔ xún wú qì [55] 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

陶渊明 陶渊明 陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江市西南)人,是中国文学史上的大诗人。他出身于一个官僚家庭,曾祖陶侃做过大司马,祖父陶茂、父亲陶逸都做过太守。县令一类的官。外祖孟嘉做过征西大将军。不过到了他的时代,家境已经衰落,所以他一生过着穷困的生活。他处在一个晋、宋易代的时期,政治的黑暗,阶级斗争的尖锐,民族矛盾的激化,都深深地影响着他。他…详情

桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)原文,桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)翻译,桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)赏析,桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)阅读答案,出自陶渊明的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kyedu.net/shi/2276.html

诗词类别

陶渊明的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语