玉门山嶂几千重,山北山南总是烽上一句和下一句_全诗赏析 - 开远古诗词教育网

玉门山嶂几千重,山北山南总是烽

出自唐朝王昌龄的《从军行七首
原文赏析:

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。(独坐 一作:独上)
更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。
撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。
表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。
黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。
前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。
明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

玉门山嶂几千重,山北山南总是烽
人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

拼音解读

fēng huǒ chéng xī bǎi chǐ lóu ,huáng hūn dú zuò hǎi fēng qiū 。(dú zuò yī zuò :dú shàng )
gèng chuī qiāng dí guān shān yuè ,wú nà jīn guī wàn lǐ chóu 。

pí pá qǐ wǔ huàn xīn shēng ,zǒng shì guān shān jiù bié qíng 。
liáo luàn biān chóu tīng bú jìn ,gāo gāo qiū yuè zhào zhǎng chéng 。

guān chéng yú yè zǎo shū huáng ,rì mù yún shā gǔ zhàn chǎng 。
biǎo qǐng huí jun1 yǎn chén gǔ ,mò jiāo bīng shì kū lóng huāng 。

qīng hǎi zhǎng yún àn xuě shān ,gū chéng yáo wàng yù mén guān 。
huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ ,bú pò lóu lán zhōng bú hái 。

dà mò fēng chén rì sè hūn ,hóng qí bàn juàn chū yuán mén 。
qián jun1 yè zhàn táo hé běi ,yǐ bào shēng qín tǔ gǔ hún 。

hú píng luò bó zǐ báo hàn ,suì yè chéng xī qiū yuè tuán 。
míng chì xīng chí fēng bǎo jiàn ,cí jun1 yī yè qǔ lóu lán 。

yù mén shān zhàng jǐ qiān zhòng ,shān běi shān nán zǒng shì fēng
rén yī yuǎn shù xū kàn huǒ ,mǎ tà shēn shān bú jiàn zōng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

从军行七首注释及译文

作品注释 ⑴从军行:乐府旧题,属相和歌辞平调曲,多是反映军旅辛苦生活的。 ⑵羌笛:羌族竹制乐器。关山月:乐府曲名,属横吹曲。多为伤离别之辞。 ⑶独上:一作“独坐”。 ⑷无那:无奈,指无法消除思亲之愁。一作“谁解”。 ⑸新声:新的歌曲。 ⑹关山:边塞。旧别:一作“离别”。…详情

相关赏析

从军行七首简析

《从军行七首》是唐代诗人王昌龄的组诗作品。第一首诗刻画了边疆戍卒怀乡思亲的情景;第二首诗描写征戍者在军中听乐观舞所引起的边愁;第三首诗描写古战场的荒凉景象